Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

1979 m. priimta ES Paukščių direktyva 79/409/EEC nustato visų Bendrijos teritorijoje gyvenančių laukinių paukščių rūšių bei jų buveinių apsaugą, reguliuoja retų paukščių rūšių medžioklę, prekybą, draudžia kai kurias paukščių medžioklės priemones.

Siekiama apsaugoti visų rūšių laukinius paukščius natūraliai paplitusius ES valstybių narių teritorijose.

Mūsų šalis, įsipareigodama Natura 2000 teritorijose užtikrinti palankią saugomoms rūšims apsaugos būklę, įgyvendina vieną iš esminių gamtosauginės politikos siekių – iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Europos Sąjungos valstybėse.

Tam kad būtų išsaugotos paukščių rūšys, šalys narės turi išskirti specialias apsaugos teritorijas – Paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST).