NATURA 2000 išmokos

Privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kurių valda yra Natura 2000 teritorijoje ir joje aptinkama EB svarbos miškų buveinė ar potenciali buveinė ir/ar EB svarbos rūšių radavietės ar buveinės, 2015-2020 m. laikotarpiu bus teikiama finansinė parama. Daliai pareiškėjų nebereiks kreiptis į saugomos teritorijos direkciją, kadangi deklaruoti miško naudmenas bus galima iš karto nustatytose teritorijose. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) šios nustatytos teritorijos žymimos skirtingų spalvų ženklais ir kodais - PK, UK, NM ar DM. Ar miško valda patenka į tokias teritorijas, kuriose iš anksto identifikuoti apribojimai, galima sužinoti prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) seniūnijoje ar savarankiškai arba apsilankius interneto svetainėje www.geoportal.lt. Taip pat šią informaciją galima sužinoti saugomų teritorijų direkcijose ar Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.

Kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus bus skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valdos plotas Natura 2000 teritorijoje, kuriame taikomi miško kirtimų apribojimai yrane mažesnis kaip 0,5 ha.

Finansinė parama bus teikiama už šiuos miško valdoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus:

1. [PK] Draudžiami (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 procentų medyno tūrio per 10 metų). Išmoka kasmetinė.

2. [UK] Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha. Išmoka kasmetinė.

3. [NM] Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Išmoka vienkartinė.

4. [DM] Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Išmoka kasmetinė

Jei miško valda ar jos dalis patenka į bent vieną iš PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtų plotų ir yra ne mažesnė kaip 0,5 ha, miško savininkas gali iš karto, be saugomos teritorijos direkcijos pažymos, deklaruoti pažymėtą plotą jam priklausančioje miško valdoje.

Jei miškas nepatenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus, miško savininkai, siekdami kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus, privalės kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos. Ši pažyma bus reikalinga deklaruojant miško naudmenas seniūnijoje ar savarankiškai elektroniniu būdu.

 Miško savininkas saugomos teritorijos direkcijai turės pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą
  • Miško nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus.
  • Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo)
  • Miškotvarkos projektą su nustatytais ūkinės veiklos apribojimais arba Valstybinės miškų tarnybos pažymą arba Išvadą apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą
  • Leidimą miškui kirsti - kai siekiama išmokų už apribotus plynus kirtimus.

Paramą pagal veiklą „Natura 2000 išmokos miškuose“ galės gauti ir tie privačių miškų savininkai, kurių valda nepatenka į Natura 2000 teritoriją, tačiau valdoje yra nustatyta EB svarbos paukščių (pvz. mažojo erelio rėksnio, juodojo gandro, jūrinio erelio, gyvatėdžio, vapsvaėdžio, uralinės pelėdos ar lututės, kt.) veisimosi vieta ar kurtinio tuokvietė, kurioje pagal Miško kirtimų taisyklių reikalavimus yra draudžiami pagrindiniai miško kirtimai.

Dėl Išvadų miško savininkai turėtų kreiptis į miškotvarkos projektų rengėjus. Išvadas gali išduoti tik miškotvarkos projektų rengėjai, kurie yra įregistruoti Valstybinėje miškų tarnyboje.