Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Natura 2000 – tai europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas. Jis skirtas apsaugoti retas ir nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis jų gamtines buveines visoje Europoje. Natura 2000 saugomomis teritorijomis pirmiausia skelbiamos labiausiai nykstančios arba natūralios gamtos išsaugojimui svarbiausios teritorijos. Tikslas – skatinti biologinės įvairovės apsaugą, atsižvelgiant į mokslinius, ekonominius, socialinius kultūrinius ir regioninius reikalavimus. Natura 2000 teritorijų tinklą sudaro buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST).

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST). Jų apsaugą reglamentuoja Europos tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB). Rūšims, kurios Europos mastu yra retos, nykstančios, paplitusios ribotame areale ir kurioms gali pakenkti tam tikri jų buveinių pokyčiai, valstybės narės turi įsteigti specialias paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST). Šios rūšys išvardintos Paukščių direktyvos I priedo sąraše. Jame yra 181 Europoje gyvenanti paukščių rūšis, iš kurių Lietuvoje peri 55 rūšys.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Jų apsaugą reglamentuoja Europos Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB).Šios direktyvos tikslas skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus, prisidėti prie bendro subalansuotos plėtros siekio, išlaikyti biologinę įvairovę, o tam tikrais atvejais palaikyti ar netgi skatinti žmogaus veiklą.

 

Anykščių regioninio parko teritorijoje yra išskirtos 9 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST):

 • Anykščių šilelis (LTANY0012);
 • Girelės miškas (LTANY0011);
 • Šventosios upė žemiau Andrioniškio (LTUKM0002);
 • Virintos upė (LTANY0004);
 • Variaus upelio slėnis (LTANY0009);
 • Vilkatėnų miškas (LTANY0001);
 • Pavirinčių-Pakalnių pelkė (LTANY0002);
 • Rubikių ežeras ir jo apyežerės (LTANY0019);
 • Šventosios senvagės (LTANY0020)

Šiose BAST teritorijose  aptinkamos šios Europos Bendrijos svarbos buveinės:

 • 9010 vakarų taiga;
 • 7140 tarpinės pelkės ir liūnai;
 • 6210 stepinės pievos;
 • 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis;
 • 6450 aliuvinės pievos;
 • 8220 silikatinių uolienų atodangos;
 • 3160 natūralūs distrofiniai ežerai;
 • 91D0 pelkiniai miškai.